Juni 2015

18 juni 2015

2015-06-18

Kvällen 17/6 hölls ett stormöte för Istrumsprojektet, en förstudie presenterades som visade på en lösning, en preliminär karta visades och en budgetkalkyl fanns framme. Uppslutningen var god och utfallet blev bra då åtminstone 6 st nya anmälde sig i anslutning till mötet. Att fastigheter tillkommer i detta skede är mycket positivt och är den enskilt största posten som påverkar kostnaderna för var och en av oss. Hjälp oss, och er själva, om ni har möjlighet. Istrum uppvisar ett deltagande på ca 70-75% vilket får anses som fullt godkänt och brukar vara ett mått på att man får en fullt godtagbar kostnad för stamnätet.

Istrumsborna har nu att under sommaren bestämma sig och lämna in en Definitivanmälan, utifrån det går Vallebygdens sedan vidare med de aktiviteter som behövs, utan dröjsmål. Vi vet att många väntar och har som mål att haka på projekt för projekt i en bra takt. Vi vill hålla ett bra flöde, utan att för den skull pressa på så att vi inte hinner korrigera sådant vi upptäcker att vi kan göra bättre.

Den information som visades upp i form av en PowerPoint och den karta som finns just nu, lägger vi inte upp på hemsidan, de som vill ha den, kanske i syfte att ha den som stöd när man pratar med sina grannar, kan höra av sig till undertecknad.

När det gäller just kartan så poängterar vi tydligt att: Det är en föreslagen sträckning, baserad på intresseanmälan och kortaste grävsträcka. Den är inte slutförhandlad med markägare eller myndigheter och det finns felaktigheter i den!

 

Kommande aktiviteter för övriga områden:

 • Öglunda: Intresseanmälan inhämtad, karta ritas utifrån det och en förstudie sammanställs. Under hösten hålls ett stormöte där vi gör som i Istrum, en presentation av projektet, en budgetkalkyl och en Definitivanmälan lämnas ut. 107 st har intresseanmält sig, vilket är bra, framförallt i ett område med många sommargäster. Just sommargästerna hoppas vi att ni som bor i Öglunda kan hjälpa till med, många av dem bor på annan ort och troligen känner de inte till de krav som är en realitet på avloppssidan, vi önskar att alla förstår vad som håller på att hända. Kraven och kommande kontroller ska de prata med Skara kommun om. Obs! Det finns alltså möjlighet att få med fler innan förstudien sammanställs! Undertecknad skickar ut Intresseanmälan till ett antal av er som redan anmält er, kanske kan ni lämna till de som missat att skicka in en sådan?

 

 • Norra Lundby: Intresseanmälan inhämtad, karta ritas efter sommaren, stormöte med presentation förstudie, budgetkalkyl etc under hösten. Arbetsgruppen har lagt ner ett stort arbete på att få upp deltagarantalet vilket troligen ger dem ett väldigt bra resultat i slutändan. Ca 93 anmälda inom ett förhållandevis litet område.

 

 • Storekullen: Ett litet område med ganska få fastigheter, inte mindre viktigt för det. Möte har hållits, intresseanmälan inhämtad. Antalet intresserade får anses som högt. Samma som övriga, möte under hösten med Definitivanmälan.

 

 • Överbo (öster om Varnhem, söder om 49.an): Som Storekullen, ett litet homogent område med fåtal fastigheter, möte har hållits, intresseanmälan hämtas in under sommaren. Antalet intresserade torde bli så nära 100% man kan komma. Möte troligen senare i höst.

 

 • Stenum: Ingen aktivitet genomförd ännu, inget planerat ännu, troligen möte under hösten för att se om tillräckligt intresse finns.

 

Richard Löfving, Projektledare

richard@richardlofving.se

2015-06-09

På extrastämman 8/6 2015 på Flämslätt togs beslut om Vallebygdens nya verksamhetsgren, VA- nät. En mängd aktiviteter startar i och med detta beslut och ni får säkrast och snabbast informationen genom Vallebygdens hemsida. Undertecknad och VD Thomas Karlsson har som mål att uppdatera denna information minst en gång i månaden. Vi vet att informationen aldrig kan bli för bra eller för tät, samtidigt måste vi tänka på kostnaderna och tiden det tar, vi kommer därför koncentrera oss på att förmedla via hemsidan, allt annat tar längre tid/kostar mer pengar. Men, vi vet också att alla inte har möjlighet att läsa hemsidan, vi ber er därför att hjälpas åt, skriv ut eller överför via mun-till-mun, till de som inte kan nå informationen. Er granne, släkting eller vän behöver också få veta och vilka de är tror vi att ni som boende bäst känner till.

 

Vägen ligger nu alltså öppen för att genomföra pilotprojektet Istrum (med omnejd). Projektarbetet har börjat och kommit en bit, den 17/6 hålls ett stormöte för projektet Istrum, syftet är att presentera en förstudie som de boende slutligt får ta ställning till. Detta förfarande kommer att genomföras på samtliga Vallebygdens VA-projekt.

Efter sommaren och under hösten kommer vi att besöka och ta kontakt med områdena, ett efter ett. De som just nu är intresserade är:

 • Istrum (väster och norr om Flämsjön
 • Öglunda (öster och söder om Flämsjön)
 • Storekullen
 • Norra Lundby
 • Överbo
 • Stenum

Projekten ovan har inte placerats i någon genomförandeordning, beslut om det får styrelsen ta under hösten. Hur fort vi kan gå framåt är i mångt och mycket en resursfråga men är också till stor del avhängigt av Länsstyrelsens handläggningstider.

Från Vallebygdens vill vi sända med en vädjan, en vädjan om att ni tillsammans, på er ort, hjälps åt att få så många som möjligt att dels förstå vad som håller på att hända på landsbygden, inte bara inom Vallebygdens koncessionsområde, utan över hela landet, och dels får med så många som möjligt i projekten. Antalet deltagare är den enskilt största posten som påverkar slutpriset i projekten. Vi vill dock poängtera att deltagandet är frivilligt och att alla boende ska känna en frihet i sitt beslut.

På förstudiepresentationerna kommer ni få mycket mer information som berör just er ort, där kommer vi också ta upp konsekvenserna av både att delta, men kanske framförallt att avstå.

 

Richard Löfving, Projektledare

 

 

 

Nästa:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right