Juli 2015

30 juli 2015

2015-07-30

Med anledning av att vissa frågor är frekventa så ska vi nedan försöka besvara dessa.

Fråga: Jag önskar få delta i planeringen av hur Vatten-Avlopp-Fiberledningar når min tomt, och var på tomten överlämningspunkten mellan föreningen och mig som fastighetsägare ska ske. Troligen kommer jag behöva flytta på växter mm, detta behöver jag framförhållning på. Jag behöver också rådgöra med någon om lämplig dragning inne på min tomtmark, för att på enklaste sätt kunna ansluta alla 3 system.

Svar: Samtliga kommer, i god tid innan grävning sker, att få ett hembesök. På hembesöket finns möjlighet att få råd om hur just du bör tänka och utföra dina egna arbeten, inne på tomten. Vid hembesöket bestämmer vi också var på tomten som servisventilerna placeras, detta blir ansvarsgränsen mellan fastighetsägaren och Vallebygdens. Vi kommer att i möjligaste mån, placera servisventilerna efter era önskemål, så att tomtarbetena blir så enkla som möjligt. Värt att påpeka är dock att Vallebygdens måste också ta hänsyn till markägare, Länsstyrelsens anvisningar och såklart, ekonomin i projektet, därför kommer vi inte i varje enskilt fall kunna placera servisventilerna optimalt för fastighetsägaren.

 

Fråga: Vem eller vilka entreprenörer ska jag välja för de arbeten som ska utföras på min tomt? Vilket material ska användas, finns det installationsanvisningar mm?

Svar: Vallebygdens kommer att, trots att ansvarsgränsen finns i tomtgräns, att hjälpa till med följande moment:

  • Inköp av viss utrustning.

För att optimera inköpen görs gemensamma inköp av avloppspumpar, reduceringsventiler, vattenmätare mm.

Information/Utbildning av ”hementreprenörer”.

En informationsdag med inbjudna Grävare, Elektriker, Rörfirmor kommer att hållas. På informationen går vi igenom vilket material som måste användas, vilket material Vallebygdens köper in centralt och hur det ska installeras och driftsättas. Av de firmor som deltar sätter vi samman en lista som alla fastighetsägare får tillgång till. Ni bokar och förhandlar sedan själva med den eller de ni vill använda. Att poängtera är att affärsförhållandet, ekonomiskt och juridiskt. är mellan Fastighetsägaren och den Entreprenör ni väljer, för era tomtarbeten. Angående garanti på det material som Vallebygdens köper in så ska den säkerställas, i nuläget oklart om det säkerställs direkt med fastighetsägaren eller via Vallebygdens, vi får återkomma.

 

  • Information/Utbildning av fastighetsägare.

I samband med informationen till ”hementreprenörer” så kommer en liknande information ges till Fastighetsägarna, det är viktigt att ni vet vad vi sagt till hementreprenörerna, så att vi alla pratar samma språk. Det kan ju också finnas fastighetsägare som vill utföra hela eller delar av arbetena själva.

 

I samtliga punkter ovan återkommer vi med kallelser och information, vi är dock redan nu intresserade av att få veta vilka entreprenörer ni vill att vi bjuder in, helt enkelt vilka ni tror ni kommer använda. Maila oss namn och kontaktuppgifter så bjuder in dem. Man kan också givetvis använda andra entreprenörer än de som kommer finnas ”på listan”, det blir då upp till er och den entreprenören att inhämta samma kunskap, så att materialets garantier säkerställs och att funktionerna blir de rätta.

 

Fråga: Hur kommer det se ut i framtiden? Kommer man kunna gå på ledningarna senare och vad innebär det? Blir det billigare att ansluta sig i framtiden då all investering redan är gjord och de som deltog från början har betalt hela nätet?

Svar: Det finns självklart en viss överkapacitet i ledningarna som grävs ned, men inte överallt och inte hur mycket som helst. Man kan alltså i en framtid få ta merkostnaden för att ansluta på annan plats än ”närmaste punkt där stamledningen passerar”.

Kostnaden för att ansluta i framtiden, den är ju av flera anledningar omöjlig att svara på, det enda man säkert kan säga är att det blir dyrare. Man ska vara medveten om att det är många aktiviteter förutom att gräva mellan stamnätet och fastigheten, som ska genomföras vid en senare påkoppling. Beroende på hur omfattande det är och om markägare och Länsstyrelsen överhuvudtaget godkänner en ny grävning, så blir priset därefter.

Under hösten kommer arbete att pågå kring framtidsfrågor, hos Vallebygdens.

 

Fråga: Jag bor i en annan kommun än Skara (Vallebygdens ansluter VA till Skara Kn), vilken kommun kommer ha ”ansvaret” för våra fastigheter.

Svar: När man går över en kommungräns så måste de inblandade kommunerna göra en överenskommelse, Vallebygdens har ingen oro över detta då det har gjorts på ett antal ställen förut. I de fall vi ser nu så är Skara och Skövde inblandade och de kommer att få en propå av oss under hösten, att lösa detta. Kortfattat och enkelt uttryckt så ska den ena kommunen tillåta att det är den andra kommunens VA taxor som får gälla, över gränsen. Angående om den ena kommunen har andra krav än den andra, exempelvis på vilken kravnivå den enskilde boende får på sitt avlopp, så kan det möjligen skilja mellan kommunerna, i vårt fall ska vi inte behöva fundera över detta då allt ert avloppsvatten lämnar tomten och släpps slutligen i det kommunala reningsverket, det finns ju självklart inga ”utsläpp” på er egen tomt.
Richard Löfving, Projektledare

richard@richardlofving.se

 

Föregående:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right